Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

8.00-12.00 val.

 

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA
 
ATVYKSTANT Į MOKYKLĄ BŪTINA TURĖTI:
 • Reikalingas mokymo priemones (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir pan.);
 • Pažymą  apie mokymąsi iš mokyklos, kurioje mokomasi (jeigu mokinys atvyksta per mokslo metus).

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas. Privalomą priešmokyklinį ugdymą visiems vaikams, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueina 6 metai, įteisino Seimas, priimdamas Švietimo įstatymo pataisas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „draugiškas internetas“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tėvų linija“

 
MOKYKLOS SAVIVALDA:

MOKYKLOS TARYBA. 

Tikslai ir uždaviniai:-  Telkti  mokyklos bendruomenę pagrindinių mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
-  Plėtoti bendruomenės narių bendradarbiavimą.
-  Numatyti mokyklos veiklos pagrindines kryptis.
-  Teikti pasiūlymus mokyklos veiklos tobulinimui.

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę  demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 1. Taryba sudaroma iš VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos “Palangos Gintaras” atstovų, mokytojų ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius.
 2. Į Tarybą lygiomis dalimis VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos “Palangos Gintaras” atstovus deleguoja sanatorijos susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokyklos bendruomenės atstovus – Mokyklos direktorius.
 3. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 4. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
 5. Taryba:
  5.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  5.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinę veiklos programą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
  5.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
  5.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
  5.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
  5.6. teikia siūlymų Palangos miesto savivaldybei dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  5.7. svarsto mokytojų metodinės grupės, Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
  5.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  5.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
 6. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 7. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.MOKYTOJŲ TARYBA.

Tikslai ir uždaviniai:


-  Siekti efektyvaus atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo.
-  Svarstyti ir analizuoti ugdymo kokybę ir mokyklos veiklos pasiekimus bei teikti pasiūlymus mokyklos veiklos sričių tobulinimui.
-  Taikant aktyvius mokymo metodus ir šiuolaikiškas mokymo priemones siekti sėkmingo ugdymo proceso organizavimo.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 1. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 2. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 3. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.