Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55MOKYKLOS TIKSLAI
 

  
1. 
Užtikrinti sergančių vaikų mokymą sanatorinėje mokykloje.
2.
Pažinti ir puoselėti sergančių ir besigydančių mokinių dvasines ir fizines galias pripažįstant kiekvieno jų individualybę.
3.

Užtikrinti tęstinį bendrąjį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį mokymą, lavinti mokinių komunikacinius gebėjimus, rengti mokinius tolimesniam mokymuisi ir savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.
4.
Užtikrinti pedagoginę, socialinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti asmenybę.
MOKYKLOS  UŽDAVINIAI

1.
Sudaryti sąlygas sergančių mokinių bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymui pagal bendrojo lavinimo bendruosius ugdymo planus, saviraiškai ir socializacijai.
2.
Pripažinti kiekvieną mokinį kaip vertybę, formuoti mokinių dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, skiepyti bendrąsias žmogiškąsias vertybes.
3. 
Padėti mokiniams turtinti dvasines, psichines ir fizines galias.MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI


1.  Darbo pagal atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas įgyvendinimas.
2. 
Ugdymo individualizavimas tenkinant skirtingus sergančių mokinių poreikius.
3. 
Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas.
4. 
Ugdymosi aplinkos saugumas ir modernizavimas.