Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PAMOKŲ LAIKAS


1 pamoka    14.00 - 14.40
2 pamoka    14.50 – 15.30
3 pamoka    15.40 – 16.20
4 pamoka    16.30 – 17.10
5 pamoka    17.15 – 17.55VYKDYDAMA JAI PAVESTUS UŽDAVINIUS MOKYKLA:


 1.
 
vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 2.

vykdo priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio, specialiąją pradinio ugdymo, specialiąją pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; užtikrina geros kokybės švietimą;
 3.

sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 4.
teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrina vaikų saugumą atsižvelgdama į jo individualybę bei sveikatos būklę;
 5.
sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
 6. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 7.

kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
 8. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 9. bendradarbiauja su Sanatorijos medikais ir kitais darbuotojais siekiant vaikų sveikatos tausojimo, ugdymo kokybės ir vaikų saugumo;
10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
11. išduoda mokiniams pažymas apie mokymosi pasiekimus (priešmokyklinis ir pradinis ugdymas) ir gautus pažymius (pagrindinis ir vidurinis ugdymas).